Säännöt

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Akateeminen Kyykkäseura ry.

Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho.

Kerho on perustettu 2.3.2018. Kerhon kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Kerhon tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kyykkäkulttuuria tamperelaisten opiskelijoiden keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:

 • järjestää kyykkäturnauksia ja muita kyykkätapahtumia,
 • huoltaa ja ylläpitää kyykkävälineitä,
 • tarjota kyykkävälineitä käyttöön jäsenille,
 • tehdä yhteistyötä muiden kyykkäseurojen kanssa,
 • tehdä yhteistyötä Tampereen korkeakoulujen kanssa,
 • osallistua eri kyykkäturnauksiin Suomessa ja tukea kyykkäturnauksiin osallistumista,
 • hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, myydä ja välittää yhdistyksen toimintaan liittyviä materiaaleja ja tarvikkeita, kuten haalarimerkkejä ja tekstiilejä, sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

II LUKU Jäsenet ja maksut

3 § Jäseneksi liittyminen

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa kerhon jäsenmaksun.

Kerhon kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea kerhon tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta kerhon hallitus. Henkilö, joka on erotettu kerhosta 6 § 2 momentin mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai jäsen. Kerhon kunniajäsen voi olla myös kerhon varsinainen jäsen, mikäli hän täyttää näissä säännöissä varsinaiselta jäseneltä vaaditut ehdot.

Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on ilmettävä vähintään jäsenen täydellinen nimi sekä kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, mikäli hänen nimensä tai kotipaikkansa muuttuvat.

4 § Jäsenen velvollisuudet

Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan.

Kerhon kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon syyskokous. Kannatusjäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan.

Kerhon kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua, vaikka olisivat myös kerhon varsinaisia jäseniä.

5 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, kun hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoteen.

Kannatusjäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan kauden kannatusjäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä.

6 § Jäsenen erottaminen

Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa, ja ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Kerhon hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen ei enää täytä laissa tai kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa, ja ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jos kerhon jäsen on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa, voi hallitus evätä jäseneltä määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi, oikeuden osallistua kerhon järjestämiin tapahtumiin ja edustaa kerhoa tapahtumissa.

7 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Kerhon hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä kerhon kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen sai tiedon erottamisestaan, ja se on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

III LUKU Kerhon kokoukset

8 § Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.

9 § Kevätkokous

Kevätkokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
 • valittava 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarvittaessa,
 • päätettävä kerhon jäsenmaksun suuruus seuraavalle jäsenmaksukaudelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle jäsenmaksukaudelle, sekä
 • hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10 § Syyskokous

Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

 • käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
 • käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
 • kuultava toiminnantarkastajien lausunto, sekä
 • päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

11 § Ylimääräinen kokous

Kerhon ylimääräinen kokous on pidettävä, kun kerhon kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle, ja kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12 § Kerhon kokousten koollekutsuminen Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista sekä mainittava kokouksen aika ja paikka.

Kerhon kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

13 § Äänioikeus Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Pöytäkirjantarkastus Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit

15 § Päätöksentekojärjestys

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

Kahden kurinpitotoimenpiteen väliltä äänestettäessä ja äänten mennessä tasan, voittaa äänestyksen lievempi toimenpide.

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

16 § Vaalit

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi (1) henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Mikäli vaaleissa on ehdolla kolme (3) tai enemmän ehdokasta, niin vaalit voidaan toimittaa kokouksen päätöksestä myös suhteellisena. Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen, ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

17 § Ääntenlaskenta

 • Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon: äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, tai jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa; eikä
 • äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty

V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt

18 § Hallitus

Kerhon toiminnasta vastaa toimikauden 1.4. – 31.3. ajaksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan (2 – 8) muuta jäsentä.

Hallituksessa tulee olla puheenjohtajan lisäksi ainakin sihteeri ja rahastonhoitaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;
 • valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 • laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • kutsua kerhon kokoukset koolle;
 • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäviksi;
 • hyväksyä uudet jäsenet.

19 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

Kerhon hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

20 § Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.

21 § Toimikunnat ja -henkilöt Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU Hallinto ja talous

22 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Kerhon toimi- ja tilikausi on 1.4. – 31.3. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo yhdestä kahteen (1 – 2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1.4. – 31.3.

Kerhon kirjanpitoaineisto on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen syyskokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen syyskokousta.

VII LUKU Erityisiä määräyksiä

23 § Päätöksen moitteenvaraisuus

Kerhon jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia kerhon päätöstä kerhoa vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten kerhon jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten yhdistyslain tai näiden sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

24 § Kerhon tunnukset ja merkit

Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

25 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

26 § Kerhon purkaminen

Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Kerhon purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan kerhon varat 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen purkavan kokouksen päätöksen mukaisesti.

27 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

28 § Voimaantulo

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.